Visio

tvt

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. (OPS 3.3)

Oppiminen on monimuotoista, ajasta ja paikasta riippumatonta. Pilvipalveluiden ja nykyaikaisten työkalujen hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa sekä etäopetuksen ratkaisut edistävät mm. harvinaisten kielten opetusta ja sairaalakoulutoimintaa.

Opetuksen kehittäminen perustuu rohkeaan kokeilukulttuuriin pilottikouluilla ja vankkaan tietoperustaiseen johtamiseen. Ohjelmointi ja ohjelmoinnillisen ajattelun kehittäminen on yksi keskeinen kokeilukulttuurin painopistealue.

Jokaisella opettajalla on käytössään henkilökohtainen päätelaite, jolla  voi työskennellä myös koulun ulkopuolella. Perusopetuksessa oppilailla on käytössä yksi laite kahta (1:2) oppilasta kohti ja esiopetuksessa yksi laite neljää (1:4) oppilasta kohti.

Opetushenkilöstön TVT-taitoja kehitetään systemaattisesti ja niitä arvioidaan Opeka-työkalulla sekä muilla mittareilla. Oppijoiden TVT-osaaminen karttuu OPS:an sisältöjen ja tavoitteiden suunnassa. Oppika-työkalu toimii osaamisen arvioinnissa.

Oppimisen tilat varustellaan interaktiivisella esitystekniikalla ja teknologian hyödyntämistä opetuksessa tukee virtuaalinen työpöytä Airo.

Opetusverkon teknistä tukea tarjoaa KuntaPron ICT-tuki. Paikallisesti apuna toimivat koulun TVT-vastaavat ja alueelliset TVT-opettajat sekä Oppilasagentit.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma toimii koulujen ja päiväkotien toiminta- ja kehittämissuunnitelmien pohjana.
– Opetushenkilöstön TVT-osaaminen on kehityskeskustelujen yksi teema-alue.
– Koulujen ja päiväkotien yksikkötasolla tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteiden toteutumista ja tarvittavia toimenpiteitä käsitellään esimiestason omissa kehityskeskusteluissa
– Hämeenlinnan esi- ja perusopetuksen henkilökunnasta koostuva TVT-kehittämistyöryhmä seuraa lukuvuosittain keskeisimpien tavoitteiden toteutumista saatavilla olevien mittareiden perusteella ja raportoi havaituista toimenpide-ehdotuksista opetusteknologiapäällikölle lasten ja nuorten palvelujen hallintoon.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. (OPS 4.3)

Laaja-alainen osaaminen